ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุพจน์ พรมสี
นายโยธิน เชื้อเมืองพาน
นางกุหลาบ อิ่นคำเชื้อ
นางสาววันเดือน แสนบุญยืน
นางสาวรัชนี มอญแก้ว