ฝ่ายวิชาการ

นาย ชัยวุฒิ จันทร์ต๊ะนาเขต
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
นางปภาวี แก้วเขื่อน
นางสาวนิษฐา จันเรือง
นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ