ฝ่ายวิชาการ

นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
นางปภาวี แก้วเขื่อน
นางสาวนิษฐา จันเรือง
นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ
นางสาวรุ่งกัลยา คำแก่น