ฝ่ายบริหาร

นายพินิจพล พรมวงค์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุพจน์ พรมสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางปภาวี แก้วเขื่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ หัวหน้าแผนกอนุบาล
นาย ชัยวุฒิ จันทร์ต๊ะนาเขต
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายโยธิน เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าอาคารสถานที่
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
หัวหน้านโยบายแผน
นายกฤตวัชร สาริวาท
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางกัลยา นาวา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
นางสาวสุภาวรรณ สมณา
หัวหน้าทะเบียนวัดผล
นายสุรินทวงศ์ บุญทา
หัวหน้างานหลักสูตร