ฝ่ายบริหาร

นายพินิจพล พรมวงค์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายพินิจพล พรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน
นายพินิจพล พรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายสุพจน์ พรมสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป