กิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าก่อดำ