กิจกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 62 คณะครูและนักเรียนสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)