บุคลากร

แผนกประถมศึกษา

นายสุพจน์ พรมสี
ครู
นายโยธิน เชื้อเมืองพาน
ครู
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
ครู
นางสาวนิษฐา จันเรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวชไมพร พิงคะสัน
ผู้ช่วยครู