บุคลากร

แผนกประถมศึกษา

นายสุพจน์ พรมสี
ครู
นายโยธิน เชื้อเมืองพาน
ครู
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
ครู
นางสาวนิรุษา ชาญเศรษฐนนท์
ครู
นางสาวศุภาพิชญ์ มีชัยทรัพย์เจริญ
ผู้ช่วยครู
นางสาวนิษฐา จันเรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ
ผู้ช่วยครู
นางสาวอมรรัตน์ พลเมฆ
ผู้ช่วยครู
นางสาวเกวลิน ตาจา
ผู้ช่วยครู
นางสาวรุ่งกัลยา คำแก่น
ผู้ช่วยครู
นางสาวชไมพร พิงคะสัน
ผู้ช่วยครู
นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู