บุคลากร

แผนกอนุบาล

นางปภาวี แก้วเขื่อน
หัวหน้าแผนกอนุบาล
นางกุหลาบ อิ่นคำเชื้อ
ผู้ช่วยครู
นางสาววันเดือน แสนบุญยืน
ผู้ช่วยครู
นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะรัตน์
ผู้ช่วยครู
นางสาวรัชนี มอญแก้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาวศิริลักษณ์ จิตต์กัน
ครูพี่เลี้ยง
นางประกาย ศรีบุญ
ครูพี่เลี้ยง