ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รว

ชาย

หญิง

อนุบาล 1/1

13

11

24

อนุบาล 1/2

13

15

28

อนุบาล 2/1

13

12

25

อนุบาล 2/2

13

13

26

อนุบาล 3/1

13

14

27

อนุบาล 3/2

14

11

25

รวมอนุบาล

91

88

179

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

11

12

23

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

13

9

22

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

15

15

30

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

14

14

28

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

10

14

24

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

14

9

23

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

9

15

24

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

11

12

23

ประถมศึกษาปีที่ 5

17

20

37

ประถมศึกษาปีที่ 6

17

10

27

รวมประถม

130

129

259

รวมจำนวนทั้งสิ้น

222

218

440