ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)

ปีการศึกษา 2563

 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวมจำนวนนักเรียน
อนุบาลปีที่ 1/1 16 14 30
อนุบาลปีที่ 1/2 18 10 28
อนุบาลปีที่ 2/1 13 9 22
อนุบาลปีที่ 2/2 12 9 21
อนุบาลปีที่ 2/3 11 10 21
อนุบาลปีที่ 3/1 8 12 20
อนุบาลปีที่ 3/2 8 10 18
อนุบาลปีที่ 3/3 7 11 18
รวมนักเรียนชั้นอนุบาล 93 85 178
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 13 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 17 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 19 5 24
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 7 16 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 10 23
รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา 176 155 331
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 11 19
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 6 18
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 20 17 37
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 257 546