อาคารสถานที่

อาคาร 1  เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารใช้การเรียนการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4-6 และห้องพิเศษ คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องผู้อำนวยการ และห้องสมุดธรรมมะ

 

อาคาร 2  เป็นอาคาร 4 ชั้น เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และห้องพิเศษ คือ ห้องดนตรี ห้องพยาบาลห้องนาฏศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องซาวน์แลป

 

อาคาร 3  เป็นอาคารอนุบาล เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3

 

 

อาคาร 4 หรือ อาคารอเนกประสงค์ เป็นทั้งโรงยิมที่ให้นักเรียนได้เล่นกีฬา และ เป็นโรงอาหารของโรงเรียน