วิสัยทัศน์ / นโยบาย

คำขวัญโรงเรียน

 

                       วิชาการเด่น  เป็นเลิศด้านภาษา 

                        ก้าวหน้าเทคโนโลยี  คงวิถีท้องถิ่นไทย

 

พันธกิจ

 

      1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

      2.ศูนย์เครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน

      3.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

      4.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์         มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 

อัตลักษณ์         ไหว้สวย     บริการดี     มีน้ำใจ

 

สีประจำโรงเรียน         “ฟ้า ขาว”

 

ข้อมูลติดต่อ

 

                 โทรศัพท์  053-183839

                  เว็บไซต์ www.pakodamschool.ac.th

                www.facebook.com/โรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าก่อดำ Pakodam- Municipality-School