ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อเว็บไซต์  www.pakodamschool.ac.th

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) Pakodam Municipality School 1

 

ประวัติโรงเรียน   

วันที่  1  พฤษภาคม  2549  ได้รับการถ่ายโอนนักเรียน  ครู  และสื่อการเรียนการสอน โดยการทำสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  โดยขออนุญาตใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จำนวน 1 หลัง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตการประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

 

ปี พุทธศักราช  2553  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2553  และประกาศให้มีผลใช้ ณ    วันที่ 20  กรกฎาคม  2553

 

ปี พุทธศักราช  2554  ได้ทำการขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  ณ ตลาดกลาง  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ  จำนวน  2  ห้องเรียน  ประกอบไปด้วยห้องพักครู  และห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลป่าก่อดำ จำนวน  799,000  บาท

 

ปี พุทธศักราช 2555  ได้ขยายชั้นเรียนจากประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยได้มีการปรับปรุงห้องเรียนดังนี้  ครั้งที่ 1  ปรับปรุงห้องเรียนชั่วคราวจำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ  229,700 บาท ครั้งที่สองปรับปรุงห้องเรียนชั่วคราวจำนวน  4  ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณ  806,900  บาท  ประกอบไปด้วยห้องเรียนระดับชั้น อนุบาล 3  และห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

 

ปี พุทธศักราช 2556  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวนเงิน 9,667,000 บาท

 

ปี พุทธศักราช 2557  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 8 ห้องเรียน  จำนวนเงิน  12 ล้านบาท

 

ปี พุทธศักราช 2558  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลัง  อาคารส้วมชั้นเดียว 1 หลัง  จำนวน  344,000 บาท  อาคารเรียนอนุบาล ชั้นเดียว 8 ห้องเรียน 1 หลัง จำนวน 5,233,000 บาท และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง จำนวน 7,594,000 บาท

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559  ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดเข้ามาเรียน และใช้อาคารเรียนครบทั้ง 4 หลัง

 

      ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ประเภทของโรงเรียน         

เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ภายใต้การกำกับดูแลของกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษา

 

 

ข้อมูลติดต่อ

 

                 โทรศัพท์  053-183839

                  เว็บไซต์ www.pakodamschool.ac.th

                www.facebook.com/โรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าก่อดำ Pakodam- Municipality-School